(current)

Údržba a servis zařízení - Údržba vlastního majetku

Údržba a servis zařízení

slouží k evidenci převážně vlastního majetku. Údržbu můžeme provádět vlastními silami či pomocí externího servisu, externích servisních pracovníků. Stěžejní problematikou této rozsáhlé oblasti je sběr poruch a požadavků ve společnosti, zaplánování pravidelných kontrol, revizí a jiných plánovaných činností. Neméně důležitou oblast tvoří ekonomika údržby v řešení oprav vlastními silami či silami externími. V této oblasti údržby dochází k ekonomickému vyhodnocení z pohledu materiálu, došlých faktur nebo jiných prvotních účetních dokladů, ale i evidence interních nákladů zaměstnanců údržby na jednotlivé činnosti a jednotlivá zařízení.

Cílový stav naimplementovaného software údržby je spokojený údržbář, běžný uživatel zařízení, vedoucí pracovník i managment společnosti.

Spokojený údržbář


Má přehlednou evidenci zařízení, manuály a popisy, jak provádět preventivní údržbu. Jaká je její skladba a kdy jsou termíny. Má jasný plán pravidelné údržby, ale i nahlášených náhlých událostí, které mají být vyřešeny. Je vidět, že mnoho drobností, dělá velký objem prací. Že jeho práce je důležitá pro spokojenost ostatních pracovníků.

Spokojený běžný uživatel


Má k dispozici manuály k zařízení, se kterými má pracovat – ony se neztratily! Pokud má nějaký problém, jednoduše napíše požadavek do Helpdesku a údržba jej pomůže překonat. Ví, v jakém stavu jsou jeho požadavky a popřípadě i kolik stála jejich oprava.

Spokojený vedoucí pracovník


Má přehled o frontě a urgentnosti jednotlivých plánovaných či náhlých akcích v údržbě. Přehled je i o vytíženosti pracovníků údržby, ekonomičnosti svého týmu, který pak může obhajovat u svého managmentu.

Spokojený managment


Provoz společnosti není narušen náhlými událostmi z provozu, že je nějaká havárie, něco nefunguje a zaměstnanci nemohli pokračovat v naplánované práci. Náklady na tento spokojený harmonický běh společnosti je pod kontrolou – máme k dispozici náklady na jednotlivé události a sledujeme náklady plánované a skutečné. Tím můžeme lépe plánovat obnovu našeho majetku a zejména správný výběr zařízení, které není výhodné jen v pořizovací ceně, ale i v následném supportu.


diagram_udrzbaPožadavky na údržbu

lze hlásit různými způsoby podle charakteru společnosti (přímo zadávání do systému, pomocí web formuláře,...). Systém zajišťuje komunikaci mezi žadatelem a údržbářem. Žadatel o odstranění závady, poruchy má informace, v jakém stavu je jeho požadavek, má možnost jej urgovat. Tento uživatel může mít k dispozici veškerou přiloženou dokumentaci, což většinou v tomto případě představují návody a pokyn s nakládání svěřeného přístroje. Po zadání poruchy začíná práce údržbáře, který podle závažnosti poruchy ji řeší.


zvyr Již se Vám nestane, že se dohadují zaměstnaci, zda požadavek byl údržbě nahlášen, za jak dlouho na něj údržba zareagovala...Operativní údržbu

řešíme v systému sběrem pořadavků poruch z závad, neboli řešíme ji pomocí Hepldesku. Pracovník údržby zpracovává nahlášené požadavky. V případě plané závady, údržba vystornuje poruchy - uzavře ji pomocí funkce Storno, schopno provozu. Pokud ale je porucha oprávněná, jedná se o nákladnou opravu, údržba generuje z poruchy zakázku údržby. Zakázky obsahují veškerý seznam činností, které se budou provádět (plán) nebo se již provedly. Jsou určeny jak pro údržbu prováděnou interními pracovníky, tak externím dodavatelem. Umožňují rozepisovat hodiny interních pracovníků včetně finančního vyjádření do zakázek a sledovat náklady na zařízení, typ, dle charakteru jako škody, atp.. Poskytují informace o vyřízení; převzetí zařízení; způsobu dopravy, …

loziskoPreventivní údržbu

řešíme v systému pomocí generovaného plánu. Funkce generování plánu údržby je většinou pouštěna v automatických jobech
s četností, která vyhovuje uživateli. Zajišťuje generování plánu (zakázek údržby) na revize, pravidelný servis, bezpečnostně technické kontroly, běžnou údržbu, … . Generování se provádí na základě zadaných podmínek (periodických činností) v předpisech údržby. Jednotlivé pravidelné prohlídky je možno nadřazovat a tímto nadřazením vynechávat podřízené prohlídky. Plánovat lze jak dle časové periody či jiné jednotky (motohodiny, počet rázů,km,...).

hak

Prediktivní údržba

je třetím pilířem našeho softwarového řešení údržby. V údržbě můžeme sledujeme poruchovost a na základě této veličiny upravit preventivní údržbu. Dalším vstupem je sběr dat ze strojů, např. motohodin. Motohodiny se dají do systému vkládat ručně nebo sbírat jiným zdrojem. Toto je zcela individuální záležitost každé implementace - databázové napojení se zařízení, přebírání dat do systému apod. Na základě známých hodnot ze strojů, lze plánovat v systému podle těchto veličin údržby strojů.


Hlavní vlastnosti systému údržby servisu zařízení:

udzba
 • umožňují v jednoduché podobě (pomocí cca 4 údajů) zadat požadavek na servis, údržbu, …,
 • zadávat, kontrolovat, urgovat z celého intranetu pomocí WEB – portálu,
 • zadávat určitému oddělení (servisu, údržby, informatika, …),
 • zajišťuje generování plánu (zakázek údržby) na revize, servis, bezpečnostně technické kontroly, běžnou údržbu, …,
 • generování se provádí na základě zadaných podmínek (periodických činností, na základě sběru dat ze strojů,…),
 • automaticky se generuje či přesouvají zakázky na další období např. na rok,
 • plánování se děje na základě předpisů, které je možno skupinovat, podle různých hledisek,
 • na jednotlivé plánované činnosti lze rozvrhovat materiál ze skladu, pracnost jednotlivých profesí i s interní sazbou,
 • ke kartám zařízení (či předpisům, příkazům práce) umožňuje připojit veškerou technickou dokumentaci,
 • karty zařízení lze strukturovat do Hierarchie,
 • různé způsoby odvádění práce interních údržbářů.